Engagemang. Det är egentligen grunden till vad EAAB är.

Engagemang. Det är egentligen grunden till vad EAAB är. Engagemang i våra medarbetare, i våra projekt och i samhället. För vi vet att när våra kollegor mår bra, våra beställare blir hörda och alla aspekter beaktade – det är då vi kan nå de resultat vi vill.

Sedan starten 2014 har vi ökat vår omsättning för varje år, det har gett oss möjligheter men är inte ett självändamål. Vi ska växa med våra projekt och bidra till att förbättra samhället. Tack vare vår erfarenhet och samarbetsförmåga har vi fått göra det. Vi har tagit större och mer komplicerade projekt, och det ska vi fortsätta med, men vi ska också fortsätta med samma engagemang i de mindre.

EAAB är ett byggföretag specialiserat på projekt inom kommun, landsting och näringsliv, i och kring Uppsala län, men vi räds inget uppdrag. Vi gillar det annorlunda och vi triggas av utmaningar. För det är då vi får bäst användning av vårt allra främsta verktyg: engagemanget.

Magnus Uusitalo, Arbetschef

Produktionen
Bakgrund

Snickare i grunden med 30 års branscherfarenhet från bland annat Diös, PEAB, HMB, Erlandsson bygg och PEAB som platschef.

Fritidsintressen

Tillbringar mycket tid med mina två tonåringar och har ett motorcykelintresse sedan ungdomen. Kör enduro på motionsnivå.

Daniel Ekman, Affärsutvecklare

Kalkyl och inköp
Bakgrund

Byggnadsingenjör, senare projektledare i annan bransch. Startade sedan det egna företaget Ekman Projektledning, som var verksamt inom mindre entreprenader.

Fritidsintressen

Familjen och mina tre barn går framför allt annat. Men jag gillar även att röra på mig, har ett stort bilintresse och tycker om att resa.

Kristofer Angerstig, Vd

Marknad samt personal-, kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöfrågor.
Bakgrund

Egenföretagare sedan tonåren. Civilingenjör inom väg och vattenbyggnad, KTH. Tidigare bland annat projekt-, projekterings- och byggledare på Bjerking samt vd för Erlandsson bygg.

Fritidsintressen

Familjen är väldigt viktig, jag umgås mycket med min fru och våra döttrar, där vi ofta ägnar oss åt friluftsliv. Utöver det brinner jag mycket för ungdomsidrott där jag tränar och skjutsar flera dagar i veckan.

KMA

På EAAB värnar vi om våra medarbetare, våra kunder och miljön. Därför arbetar vi långsiktigt och med hög kvalitet, efter väl dokumenterade arbetsprocesser och med kontinuerliga förbättringsåtgärder, för att skapa en god arbetsmiljö, alltid vara miljövänliga och för att bygga ett stort förtroende hos återkommande beställare.

Våra processer inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö är kontrollerade och certifierade enligt kraven i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, och ISO 45001:2015.

Företagspolicy KMA

Kvalitetspolicy

Vårt mål är att alltid överträffa kundens förväntningar.

Vårt agerande, våra åtaganden och alla våra produkter, installationer, entreprenader och service ska uppfattas som uttryck för kvalitet genom att vi:

 • Ska vara lyhörda och flexibla genom ett noggrant planerande vid genomgång från underlag/order/avtal till tjänstens utförande
 • Alltid ska följa gällande lag- och branschregler
 • Alltid ska eftersträva att överträffa behov och förväntningar från våra kunder och andra intressenter, så att de alltid känner fullt förtroende för oss som leverantör och samarbetspartner
 • Ska leverera god service till våra kunder
 • Ser till att alla medarbetare har en anpassad utbildning för sina arbetsuppgifter och känner till vår kvalitetspolicy samt vårt kvalitetssäkringssystem och aktivt bidrar till att våra mål uppfylls samt att vår verksamhet, våra rutiner och arbetssätt ständigt förbättras
Miljöpolicy

Grunden för vårt miljöarbete är vår miljöpolicy och där ska vi genom vår verksamhet ta ett sådant ansvar för miljön så att olägenhet eller skada för natur eller person inte uppstår.

Vi ska minska utsläppen till luft genom:

 • Vårt val av bästa transportsätt ur miljösynpunkt både vad gäller produktleveranser och tjänsteresor
 • Att minska vårt resande genom bland annat samåkning
 • Att minska på antalet onödiga resor

Vi ska:

 • Motivera våra medarbetare till ett ansvarsfullt agerande för miljön genom utbildning och information samt ta till vara medarbetarnas engagemang. Alla medarbetare ska känna till vår miljöpolicy samt våra miljömål och handlingsplaner och därmed aktivt bidra till att våra mål uppfylls och vår verksamhet ständigt förbättras på ett miljömässigt hållbart sätt. Vi ska minska vår miljöbelastning genom att:
 • Hantera vårt avfall på bästa sätt och minska vår energianvändning
 • Hjälpa våra kunder till ett miljöeffektivare val av produkter
 • Minska användningen av kontorsmaterial som t ex papper och elektronik
 • Följa gällande förordningar och lagstiftningar som minimikrav. Arbetet ska bedrivas genom samverkan med våra kunder och leverantörer. Arbeta med ett centralt miljöledningssystem med konkreta handlingsplaner och mätbara mål som årligen följs upp av ledningen
Arbetsmiljöpolicy

Hos oss på EAAB är respekt och samhörighet exempel på viktiga faktorer som främjar goda arbetsförhållanden i vår verksamhet.

Målet är en skadefri verksamhet där faror och risker för ohälsa i arbetet uppmärksammas och åtgärdas effektivt.

Därför arbetar vi på följande sätt med arbetsmiljön:

 • Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör
 • Vi uppmärksammar och åtgärdar risker i det dagliga arbetet
 • Vi säkerställer att arbetsmiljöarbetet utförs som beslutat genom bra rutiner, tydligt ansvar vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter och ständiga förbättringar i alla delar
 • Chefer och arbetsledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö
 • Alla anställda får den introduktion och utbildning som krävs för att kunna utföra sitt arbete
 • Vi följer regelbundet upp att alla har nödvändiga kunskaper, resurser och befogenheter för att kunna leva upp till sitt individuella ansvar för arbetsmiljön
 • Vi undersöker arbetsmiljön minst en gång om året i syfte att förebygga skador och ohälsa
 • Vi utreder ohälsa, olycksfall och tillbud för att undvika upprepande
 • Vi har regelbundna arbetsplatsträffar där vi behandlar verksamheten i sin helhet inklusive arbetsmiljöfrågorna
 • Vi lever upp till den lagstiftning som finns på arbetsmiljöområdet samt att vi når våra arbetsmiljömål
 • Vi följer upp vårt arbetsmiljöarbete (ledningssystem) en gång per år efter en särskild dagordning
 • Vi lever upp till kraven på dokumentation och tydlighet